Przypominamy, że korzystanie z systemu zgłoszeń jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zgłoszeń serwisowych. 

Pozostałe cele, handlowe i marketingowe, i wynikające z nich działania komunikacyjne wymagają odrębnej zgody.

Brak udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach handlowych i marketingowych uniemożliwi nam podjęcie kontaktu z Państwem, a tym samym przekazanie informacji dotyczących użytkowanego systemu,
wprowadzanych w nim zmian funkcjonalnych, nowości, planowanych szkoleń, czy webinariów.

Wyrażam zgodę na:

Oświadczam, iż wyrażenie zgody jest świadome i dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.,

Administratorem danych osobowych jest CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piotra Trębacza 18b, 31-436 Kraków, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000196354, NIP 6762260642, o kapitale zakładowym w wysokości 60000 zł (w pełni wpłaconym).

 

Anuluj